fbpx

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.filipwerstler.pl jest Training Filip Werstler (dalej: Filip Werstler), ul. Szlachecka 87, 32-080 Brzezie, powiat Kraków, woj. małopolskie, numer NIP: 9282053577, numer REGON: 365516420, e- mail kontaktowy: kontakt@filipwerstler.pl

 

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług niniejszego serwisu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług (dalej: Regulamin) i Polityką Prywatności oraz stosowania się do ich postanowień. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 1. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń językowych, szkoleń z wystąpień publicznych oraz indywidualnego mentoringu. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi, które zostały zakupione w serwisie internetowym. Promocje, programy lojalnościowe i inne opisane w pkt. 11 Regulaminu będą podlegać odrębnym regulaminom, dostosowanym do ich charakteru.

 

 1. W ramach korzystania z niniejszego serwisu zabronione jest dostarczanie oraz rozpowszechnianie informacji oraz danych o charakterze bezprawnym, obraźliwym oraz naruszającym dobra osobiste.

 

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

 

 1. Uczestnicy wszelkich szkoleń z pkt. 3 Regulaminu organizowanych bądź współorganizowanych przez Filipa Werstler zobowiązują się do tego, że nie będą nagrywać, nie w żaden inny sposób utrwalać, czy rozpowszechniać przedmiotowych szkoleń.

 

 1. Wszystkie materiały używane podczas szkoleń z pkt. 3 Regulaminu są własnością intelektualną ich twórców, co jest równoznaczne z objęciem ich ochroną prawa autorskiego. Materiały takie udostępniane uczestnikom wyłącznie do ich użytku prywatnego, w związku z czym zabroniona jest ich dalsza sprzedaż, jak i rozpowszechnianie, bądź nieodpłatne udostępniane osobom, które nie brały udziału w szkoleniach z pkt. 3 Regulaminu.

 

 1. Filip Werstler zastrzega sobie prawo do produkcji oraz obróbki materiałów związanych z prowadzonymi przez niego szkoleniami z wyłączeniem innych podmiotów. Przez materiały związane z prowadzonymi przez niego szkoleniami należy rozumieć przede wszystkim, ale nie wyłącznie, filmy, nagrania oraz zdjęcia.
 2. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych bądź współorganizowanych przez Filipa Werstlera oświadczają, że zgadzają się na utrwalanie ich głosu oraz wizerunku, imienia oraz nazwiska przez nagrywanie oraz fotografowanie, jak i ewentualną, następczą publikację przedmiotowych zdjęć, nagrań, czy filmów powstałych podczas szkoleń z pkt. 3 Regulaminu. Ponadto Uczestnicy wszelkich szkoleń organizowanych bądź współorganizowanych przez Filipa Werstlera oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych z ww. publikacjami.
 3. Filip Werstler będzie wykorzystywać publikacje z pkt. 8 Regulaminu wyłącznie w celach promocyjnych, marketingowych oraz wizerunkowych.

 

 1. Filip Werstler zobowiązuje się, do dołożenia podczas prowadzenia szkoleń wymienionych w pkt. 3 Regulaminu, wszelkiej staranności w przekazywaniu Uczestnikom szkolenia wiedzy dotyczącej metodologii działania, adekwatnej do tematyki danego szkolenia.

 

 1. Filip Werstler nie gwarantuje Uczestnikom, że osiągną założony przez nich cel, bądź skutek związany z tematyką szkolenia. To wyłącznie Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii.

 

 1. Uczestnicy szkoleń z pkt. 3. Regulaminu oświadczają, że nie będą zgłaszać roszczeń w stosunku, co do efektu przedmiotowych szkoleń.

 

 1. Filip Werstler nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się, czy wykorzystywanie logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych przez osoby trzecie, działające bez stosownego upoważnienia udzielonego przez Filipa Werstler.

 

 1. Uczestnicy szkoleń z pkt. 3 Regulaminu oświadczają, że rozumieją, iż przedmiotowe szkolenia nie są adekwatnym substytutem psychoterapii, leczenia medycznego, czy farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach z pkt. 3 Regulaminu, a są w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, bądź cierpią na jakiekolwiek choroby, zobowiązane są do skonsultowania się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Filipa Werstlera.

 

 1. Ze względu na tematykę oraz poziom zaawansowania szkoleń, w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

Zawarcie umowy:

 

 1. Umowa o świadczenie usług Filip Werstler może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal. Celem ułatwienia kontaktu z potencjalnymi nabywcami usług, TUTAJ znajduje się formularz kontaktowy dla firm. Potencjalni nabywcy usług oferowanych przez Filipa Werstlera mogą również kontaktować poprzez e- mail kontakt@filipwerstler.pl

 

 1. Płatność za usługi oferowane przez Filipa Werstler może być dokonana w formie przelewu z konta bankowego na rachunek: 20 1050 1445 1000 0092 6497 2630

 

Przerwanie uczestnictwa w szkoleniu:

 

 1. Filip Werstler zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Filipa Werstlera, w przypadku regularnego i uporczywego nieodpowiedniego zachowania Uczestnika. Przez takie zachowanie należy rozumieć przede wszystkim pozostawanie przez Uczestnika pod wpływem alkoholu, narkotyków, jak i zakłócanie przebiegu szkolenia przez używanie wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obelżywe. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach rangi ustawowej.

 

Odwołanie szkolenia:

 

 1. Filip Werstler zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego, bądź współorganizowanego przez Filipa Werstler szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku przedstawionym w zdaniu poprzednim Uczestnicy, którzy dokonali już wpłaty, mogą skorzystać z takiego samego szkolenia w innym terminie, bądź skorzystać z innego szkolenia organizowanego przez Filip Werstler, przy czym warunki zmiany terminu, jak i zmiany szkolenia muszą być indywidualnie uzgodnione drogą e- mailową. E- mail kontaktowy to: kontakt@filipwerstler.pl

 

Odstąpienie od umowy:

 

 1. Uczestnik, który będąc konsumentem, w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarł umowę z FilipemWerstler, może w terminie 14 dni, od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej, kontaktując się pod adresem e- mail kontakt@filipwerstler.pl. Warunki zwrotu będą indywidualnie uzgadnianie drogą e- mailową.

 

 1. W razie braku odstąpienia od umowy i braku uczestnictwa w szkoleniu, pieniądze nie podlegają zwrotowi.

 

Postępowanie reklamacyjne:

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji szkolenia nie jest zgodny z zawartą umową, bądź ma zastrzeżenia dotyczące szkolenia, ma prawo do złożenia reklamacji zawierającej: imię, nazwisko, dane identyfikujące szkolenia, takie jak data i przedmiot, oraz opis zastrzeżeń.

 

 1. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres:kontakt@filipwerstler.pl w terminie 14 dni od dnia szkolenia lub też od dnia, w którym szkolenie miało mieć miejsce.

 

 1. Uczestnik w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji otrzyma e-mail zwrotny stanowiący odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy właściwe.

 

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, jest właściwy miejscowo sąd według siedziby Filipa Werstlera.

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.